כללי

1. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר או נקבה או יחיד או רבים מתייחס הן לנשים והן לגברים כאחד.
2. כל המבצע רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים הניתנים באתר זה , מצהיר בזאת כי הנו מודע לתקנון האתר וכללי ההשתתפות בו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או כל אדם או גוף מטעמם למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר על פי תקנון זה.
3. אתר זה, הנו בבעלות: ג’ולי שבת. המוצרים שנמכרים בו מיוצרים, משווקים  ובבעלות עסק מורשה “שמן למנחה” (להלן: “שמן למנחה”).
4. שמן למנחה שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, אולם, תוקפו של שינוי כאמור לא יחול רטרו אקטיבי.
5. היות ומפעיל האתר, שמן למנחה, חנות אינטרנטית מאיקו קוסמטיקה (להלן: “החנות האינטרנטית”), מובהר בזאת כי רק המבצעים ו/או המחירים המפורסמים באתר זה יחולו על רכישות המבוצעות באתר וזאת ללא כל קשר למבצעים ו/או המחירים אשר מפורסמים ויפורסמו מעת לעת בחנות מאיקו קוסמטיקה.

זכאים לבצע עסקאות באתר

6. רשאי לבצע פעולות או רכישות באתר זה כל תושב ישראלי אשר הנו הבעלים החוקיים של כרטיס אשראי בר תוקף של כל אחת מחברות האשראי המיוצגות בארץ ישראל בלבד, וברשותו תיבת דוא”ל.
7. שמן למנחה תהא רשאית למנוע מאדם לבצע פעולות ו/או שימוש ו/או רכישות באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

רישום באתר

8. לצורך רישום באתר, יהא עליך למלא טופס הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא”ל, טלפון, כתובת.
9. לצורך ביצוע רכישות באתר
9.1. רכישה באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות רכישה טלפונית.
9.2. רכישה טלפונית, יהא עליך למלא טופס התקשרות הכולל מספר טלפון זמין, ונציג שמן למנחה יצור קשר בהקדם האפשרי להשלמת פרטי התשלום.
10. היה ותבוצע הזמנה באתר ללא מילוי כל הפרטים המנויים בסעיף 8 לתקנון זה, תהא רשאית שמן למנחה לבטל את ההזמנה.
11. שמן למנחה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על הפרטים אותם מסרת עת נרשמת באתר, נאסר עליה לעשות כל שימוש למעט הנדרש להשלמת רכישתך.
12. יובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הנה עבירה פלילית, שמן למנחה תהא רשאית לנקוט באמצעים משפטיים כנגד המוסר פרטים כאמור, כולל הגשת תלונה במשטרה, הגשת תביעות נזיקין אשר יגרמו לה ולמי מטעמה כתוצאה מכך.

סודיות ופרטיות

14. שמן למנחה מתחייבת לעשות כל שלאל ידה ולעשות שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לשמור על סודיות פרטיי לקוחותיה. אבטחת האתר מפני פריצות וכדומה על ידי פתרונות האבטחה מהמתקדמים ביותר, הפרטים הנ”ל ישמרו במאגר הלקוחות של שמן למנחה ולא יועברו לאף גורם זר.
15. שמן למנחה תהא רשאית לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיה באתר לרבות דפים שנצפו, רכישות שבוצעו בעבר, מוצרים פופולאריים וכדומה, לצורכי סטטיסטיקה. שמן למנה תהא רשאית להעביר דוחות סטטיסטיים לצדדים שלישיים וזאת בתנאי שלא יועברו פרטים אישיים או כל פרט מזהה אחר של הלקוח.
16. שמן למנחה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לקהל לקוחותיה באתר בדוא”ל ולפרסם מבצעים או מוצרים חדשים שיתווספו למלאי המוצע באתר אלא אם צוין אחרת על ידי הלקוח.
17. מבלי לפגוע בסעיף 35 לתקנון זה, שמן למנחה תהא רשאית להעביר פרטים אישיים של לקוחותיה במקרים שלהלן:
17.1. היה והלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגע או שעלול לפגוע בשמן למנחה ו/או בצד שלישי כל שהוא לרבות לקוחות שמן למנחה.
17.2. היה והלקוח השתמש בשירותים המוצעים באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאשר מעשה שכזה.
17.3. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה.
17.4. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים במידה ויהיו כאלה בין הלקוח לשמן למנחה.
17.5. במידה והתקבל בידי שמן למנחה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי.

המוצרים המוצגים באתר

18. התמונות המוצגות באתר זה נועדו להמחשה בלבד, יתכנו הבדלים בין התמונה המוצגת ובין המוצר הנמכר.
19. מקרה בו מופיע קישור המפנה לאתר אחר, לא תישא שמן למנחה באחריות לתוכן המוצג באותם אתרים ולא תישא באחריות על כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש באותו אתר אחר.
20. שמן למנחה עושה כל שביכולתה כי כל המוצרים המוצגים באתר זה יהיו זמינים במלאי, אולם במידה ומוצר אותו בחרת לרכוש יהיה חסר במלאי, ובמידה ובוצעה עסקה, יזוכה כרטיס האשראי.
21. במקרה של חוסר במלאי, כאמור בסעיף 9 לתקנון זה, תהא שמן למנחה רשאית להציע לך מוצר חלופי הקיים במלאי, אולם רכישה זאת תבוצע רק לאחר קבלת הסכמתך לכך. במידה ויש הבדל בין המוצר המקורי אותו ביקשת לרכוש לבין המוצר החלופי אותו הסכמת לרכוש, התשלום יהא המחיר הנקוב של המוצר החלופי אותו קיבלת.

ביצוע הזמנה

22. בכל רכישה יופיעו פרטי המוצר הנרכש והתנאים לרכישתו.
23. מבלי לפגוע באמור בסעיף 16 לתקנון זה, תהא שמן למנחה רשאית להכריז על מבצעים מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי לחבריי מועדון לקוחות שמן לנחה והמחיר המוצג באתר יהיה שונה בין לקוחות אשר הנם חברי המועדון כאמור לבין לקוחות שאינם חברי המועדון.
24. תנאי בסיסי לקיום רכישת מוצר הנו אישור חברת האשראי/פייפאל לעסקה.
25. עם אישור הזמנתך תשלח הודעת דוא”ל לכתובת אותה מסרת בעת רישומך לאתר, הודעה זאת הנה תנאי לביצוע העסקה. ההזמנה אותה ביצעת תופיע בקישור “סל קניות”.

תשלום

26. שמן למנחה אינה גובה דמי משלוח בגין הזמנות אשר יבוצעו באתר זה, זאת בתנאי שסך ערך המוצרים אשר הוזמנו יעלה על מאתיים (250) שקלים חדשים. במידה וסך ערך המוצרים יהיה נמוך ממאתיים (250) שקלים חדשים תחויב ההזמנה בדמי משלוח בסך עשרים (20) שקלים חדשים הכוללים מע”מ כחוק.
27. שמן למנחה תהייה רשאית לשנות את סך דמי המשלוח וכמו כן תהייה רשאית לחייב את כל ההזמנות המבוצעות באתר זה בדמי משלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
28. מועד האספקה יתואם עם הרוכש ותהייה לשמן למנחה הזכות לדרוש כי הרוכש יהיה נוכח בעת מסירת המוצרים לצורך הצגת תעודת זהות וחתימה על שובר העסקה.
29. המחירים המוצגים באתר הנם מחירים סופיים וכוללים מע”מ כחוק.
30. הזמנה אשר אושרה מהווה ביצוע סופי של העסקה וכרטיס האשראי יחויב במלוא סכום העסקה בתוספת כל סכום נוסף כגון דמי משלוח וכדומה.
31. חיוב העסקה יתבצע על ידי שמן למנחה באמצעות חיוב פייפאל/כרטיס אשראי כפי שנמסר בעת רישומך במערכת תשלום “פייפאל”.
32. היה וחברת האשראי תסרב לאשר את העסקה תעמוד לרשותך האפשרות לשלם במזומן/העברה בנקאית, או שתבוטל ההזמנה הנ”ל והמוצרים לא יסופקו.

אספקת הזמנה

33. אספקת המוצרים וזמן האספקה תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים באתר זה.
34. שמן למנחה מתחייבת לבצע את הספקת המוצרים המוזמנים בתוך 14 ימי עסקים מרגע בו נקלטה הזמנתך במחשבי שמן למנחה.
35. בחישוב זמן האספקה יילקחו בחשבון אך ורק ימי עבודה קרי, ימים א’ – ה’ לא כולל שישי שבת וערבי חג וחג.
36. מועד קבלת ההזמנה יהיה המועד בו ההזמנה תיקלט במחשבי שמן למנחה לכל דבר ועניין.
37. שמן למנחה רשאית לבצע שינויים ולעדכן את ימי האספקה בכל מוצר בפרט.
38. שמן למנחה לא תישא באחריות כלפי כל עיכוב בזמן אספקת המוצרים אשר ייגרם שלא באשמתה כגון תקלה ברשת המחשבים, כוח עליון, שביתות, עיצומים ו/או כל גורם שלא בשליטת שמן למנחה וכו’, במקרים כגון אלו תהיה שמן למנחה רשאית לבטל את העסקה או לדחות את מועד אספקת המוצרים בתיאום עם הלקוח.

ביטול הזמנה והחזרת מוצרים

ביטול או החזרה יינתן תוך 14 יום מקבלת המוצר וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן
39. ביטול עסקה מצד הלקוח תעשה בהודעה טלפונית לטלפון שמספרו: 077-787-6007, או בדרך של שליחת דוא״ל לכתובת: info@maiko.co.il, במקרים הבאים.
40. ביטול עסקה יתאפשר בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
41. במקרה של ביטול עסקה, החזרת המוצר תעשה במקום ניהול עסקיה של שמן למנחה.
42. הלקוח יחזיר את המוצר בטרם יחלפו 7 ימים.
43. במקרה של ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר, יחויב הרוכש בדמי משלוח בסך 20 ₪ בתוספת מע”מ כחוק.
44. השבת הכספים בעד המוצר המוחזר תיעשה בהתאם לתנאים הקבועים על ידי חברת “פייפאל” ולפי הנהלים המופיעים בתקנון אתר “פייפאל”.
45. במקרה של ביטול עסקה עקב מוצר פגום או חוסר התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי היצרן ו/או שמן למנחה לא תחויב בדמי משלוח והחזרת המוצר תיעשה במקום ניהול עסקיה של חשמן למנחה.
46. ביטול הזמנה על ידי שמן למנחה תיעשה במקרים הבאים:
46.1. במקרה של תקלה טכנית אשר מנעה את קליטתה של ההזמנה במחשבי שמן למנחה.
46.2. במקרים של כוח עליון, מלחמה, אירוע טרור, אסון טבע או כל אירוע אחר אשר אינו בשליטת שמן למנחה ושלפי דעתה של שמן למנחה מונע אותו אירוע את ביצוע העסקה.
46.3. במקרה של שוני בין תיאור המוצר כפי שהוא מופיע באתר לבין המוצר בפועל תהא רשאית שמן למנחה או לחלופין הרוכש להביא לידי ביטול העסקה.
46.4. בכל מקרה בו בוצעה על ידי הלקוח פעולה שלא לפי הנהלים הקבועים בתקנון זה, תהא שמן למנחה רשאית להביא לכדי ביטול העסקה.

אחריות

47. שמן למנחה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל מוצר פגום.
48. שמן למנחה עושה מאמצים רבים כדי לשמור על פעילות תקינה של האתר אך אינה מתחייבת כי לא יתכנו תקלות בפעילות האתר.

סמכות שיפוטית

49. הדין החל על תקנון זה הנו הדין הישראלי בלבד, בכל מקרה של מחלוקת תהייה לבית המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים ומדיניות האתר אנא צור קשר ושלח אלינו הודעתך. יצירת קשר